หน้าบ้านเขานิมนต์พระมาเทศน์ ( พระกำลังแหล่ลา ) เลยนึกถึงเรื่องที่เขียนไว้ 

คือ แม่กด บทที่ ๑๔ เทศน์มหาชาติ http://banpom.exteen.com/20110225/entry 

จึงมาเขียนเพิ่มเติมไว้เผื่อจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นบ้าง

 เพลงเซ่นเหล้า เป็นเพลงประจำกัณฑ์นี้

 

   หลวง พ่อ เป็น พระ สงฆ์ ที่ มี ความ เมตตา ( เมด ตา ) กรุณา ( กะ รุ นา ) มาก    ตั้ง แต่

เช้า ตรู่ วัน นี้  ท่าน ขึ้น ธรรมาสน์ ( ทำ มาด ) เทศน์ ( เทด ) มหาชาติ ( มะ หา ชาด ) เรื่อง

พระเวสสันดร ( เวด สัน ดอน ) ตั้ง แต่  กัณฑ์ ทศพร ( ทด สะ พอน ) มา จน ถึง กัณห์ ชู ชก

ซึ่ง เป็น กัณฑ์ ที่ ๕   ท่าน เริ่ม ต้น เทศน์ ว่า

 

*นโม โอ๋โอ  โอ๋โอ  โอ๋โอ   โอ๊ะ โอ๊ะ โอ๊ะ โอ๊ะ   โอ๊ะ   โอ๋ะ   โอ๋ะ  ……

โดดน้ำ ท่ำ (ทำ ) เห็นหัวโด่  โอ๋ โอ ขึ้นมาตั้งนโม ตสส    ฉุนชก ฉุนชัก เทศน์ยาก

จริงนะโยม   ภควโต โอ๋ โอ  โอ๋โอ  โอ๋โอ  อรหโต  โอ๋โอ  โอ๋โอ  โอ๊ะ โอ๊ะ โอ๊ะ  โอ๋ะ

สม.มาสม.พุทธส.ส

          นโม โอ๋โอ  โอ๋โอ   โอ๊ะ โอ๊ะ โอ๊ะ  โอ๊ะ  โอ๋ะ ตสส  ภควโต โอ๋โอ  โอ๋โอ อรหโต โอ๋โอ  โอ๋โอ 

โอ๊ะ โอ๊ะ  โอ๋ะ  สม.มาสม.พุทธส.ส

          นโม  โอ๋โอ  โอ๋โอ   โอ๊ะ โอ๊ะ  โอ๊ะ โอ๊ะ   โอ๋ะ  โอ๋ะ โอ๋ะ  ตส.ส  ภควโต  โอ๋โอ

โอ๋โอ   อรหโต  โอ๋โอ  โอ๋โอ  โอ๊ะ  โอ๋ะ  สม.มาสม.พุทธส.ส

          ตถา  กลิง.ครฏ.เฐ  เอ๊ะ  เอ๊ะ  เอ๊ะ  เอ๊ะ  เอ๋ะ  เอ๋ะ   เอ๋ะ ทุนนวิฏฐพราหมณคามวาสี 

ชูชโก โอ๋โอ  โอ๋โอ  โอโอนาม  พราห.มโณ  โอ๋โอ  โอ๋โอ  ภิกขาจริยาย กหาปณสตํ  ลภิต.วา 

 อ๋ะ อา  อ๋ะอา อ้ะ อ้ะ อ้ะ อ้ะ  เอกสสมิ  ํ  อึ๊ อึ๊  อึ๊ อึ อึ พราหมณกุเล เอ๊ะ เอ  ฐเปตวา  เอ๊ะ เอ 

( ปุน  ธนํ  ปริเยสนตถาย คโต  ตสมิ ํจิรายนเต  พราหมณกุลํ  กหาปเณ  วลญเชตวา  ปจฉา 

อิตเรน   อาคนตวา ) อ๋ะ อา โจ โอ๋โอ ทิยมานํ  กหาปเณ  ทาตํ  อสกโกนตํ  อมิตตาปานํ 

นาม อตตโนธีตรํ  ตสส  อทาสิ

(  ข้อความในวงเล็บ  มีผู้มายืมตลับเทปไปและลบเสียงที่บันทึกไว้)

          ญาติโยมทั้งหลาย  ทั้งหญิงทั้งชายที่มีใจศรัทธา   ที่มามรสุมประชุมที่บนศาลา   

อยากจะฟังอาตมาเทศน์  ตั้งแต่ทศพร  หิมพานต์  ทานกัณฑ์  วันประเวส

ถึงพ่อแจ้งจอมหม่อมเอก  เจ้าประคุณฉุนชกนี่  เทศน์ยากนักยากหนา  นะโยมพี่  นะโยมน้า 

นะโยมป้า นะโยมตา นะโยมยาย  ทั้งโยมผู้หญิงและโยมผู้ชาย  ที่พากันมาหนักหนา   รูปจะว่า

เสียให้ เฮ ๆ ฮา ๆ  ทั้งสิบสองฤาษีรูปก็ยังไม่มี   รูปยังเทศน์ไม่สันทัด  มันให้พลัด ๆ พลาด ๆ 

ไม่ค่อยจะถูกบทบาทตามพระบาลี    ตั้งแต่ได้รับกัณฑ์ฉุนชกของคุณโยมเข้าไว้นี่   

ฉันนอนไม่หลับไม่ไหลเลยสักราตรี   คิดมาคิดไปใจแทบขาดขี้แทบราดสบงอี๊ตัวที่นุ่งมานี่  

ฉันได้ยินเสียงระนาด   เสียงฆ้อง เสียงกลอง  ฉันขนลุกขนพองเสียเต็มที  

แลเห็นหนุ่ม ๆ ส่าว สาว กราวเกรียว ฉันปวดท้องเยี่ยวและท้องขี้   ญาติโยมทั้งหลายไม่ทันได้ฟัง 

แกล้งนิยมฉันลับหลังหาว่าเทศน์ดี   อันที่จริงก็เปล๊าฉันว่าไปตามเรื่องราวของพระบาลี  

สิ้นสุดกันเสียที  นั่นแล้ว  แล

          จะไหว้พระพุทธ   พระธรรม   พระสงฆ์ในโลก    จะไหว้ครูคว่ำล่ำโคกที่อยากจะฟังลูกหนา   

ลูกมาเทศน์ขอให้ เฮ ๆ ฮา ๆ กันใหญ่เอย      จะไหว้ทั้งคุณครูข่าเป๋  โดกเดกเหมื่อนฮั้ว (หัว)ปลาดุก 

ข่ออย่าให้ใครมาสู้ทั้งคุณครูชูชก   ข่ออย่าให้ชะตาฉันตก  ข่อให้เม็ดกระเด็นขึ้นไปบนเพดาน  

ข่อให้ครูเข้าสิ่ง  ข่อให้ผู้หญิ่งหัวล้าน  ถ้าใครได้ฟังเสียงข่องชั้นขอให้พลัดตกหม้อน้ำตาล

ขอให้คุณครูเข้าดลจิต ขอให้คุณโยมเอาเงินเข้ามาติดเต็มพาน     ข่อให้คุณครูขี้รดกบาล 

ถ้าใครคิดร้ายหม่ายมั่น   ข่อให้ช่วยกันด้วยหั่วด้ามขว่าน  ขอให้ชอบตาคนดู  ขอให้ชอบหูคนฟัง  

ขอจิตตั้งสักการ  เอ๊ย ใจ

          ตถา  กาเล  ในกาลเมื่อสมเด็จบวรหน่อนราธิราชทั้งสองกษัตริย์   ผู้เป็นมิ่งมกุฎเขตขัตติย

ยิ่งยอดสมมติวงศ์   คือสมเด็จพระจอมจักรพรรดิพงศ์เพศยันดรดวงดิลกเทเวศ  อันเป็นยอดยาณ

สยัมภูเพศพุทธางกูรกฤดาภินิหาร   หนึ่งคือพระมิ่งวิมลมาลย์ มหิตศรมหิษี   สุนทรสาวสวัสดิ์เทพนารี   

มัทรีศรีศุภกษัตริย์ขัตติยวรวงศ์    เธอพาพระวิสุทธิสวัสดิ์ขัตติยทั้งสองอรองค์อรอุ้มแนบอุรนิราศ   

คือพระชาลีศรีดรุณวงศ์วิสุทธิชาติเลิศลักษณ์ภิเษกทรงพงศ์พิภพพระเจ้าสีพี    อีกทั้งพระกฤษณะแก้ว

กัณหากุมารีศรีวรพนิตกนิษฐ์อนุชงค์อนงคนาฏชินานาง   กษัตริย์สี่พระองค์เธอทรงสร้างพรตพรหมจริยา

อย่างพระปรเมษฐสิกขาศิวาวรเวท   อันเป็นอุกฤษเพศมหาภิเนกขัมมบรรพชาบารมี   สถิต ณ แห่ง

ห้องท้องนครคินธรคีรีรัตนราชวงกตโดยสันตมาสกำหนดนับได้เจ็ดเดือนดังนิยมมา

           ทีนี้จะกล่าวถึงพราหมณพฤฒาทลิชายากยิ่งยาจก    อันจะได้ไปยอยกซึ่งพระทานธุระ     

อันพระองค์เริดร้างละฝังไว้นี่ช้านาน     เอโก โอ  โอ๋ โอ๋ะ โอ๋ โอ๋ะพราหมโณ   โอ๋โอ โอ๋โอ 

ยังมีพฤฒาจารย์พราหมณ์ผู้เฒ่า    อันบังเกิดแต่ตระกูลล้วนเหล่ายัญญหุตภุชงค์สืบสันดาน

สัมพันธ์พงศ์โภวาทิกชาติ      เฒ่ามีสันนิวาสเคหสถานอยู่ในคามเขตละแวกบ้านทุนนวิฐติดกับ

เมืองกลิงคราษฎร์บุรี    ตาชีตาเป็นคนจนอัปรีย์ไร้ญาติยิ่งสกุล     ทุคตะแค้นเคืองขุ่นข้องเข็ญใจ 

ภิกขาจริยาย  ตาแกก็เที่ยวภิกขาจารปานด้วยเพศสกปรก     เปรียบด้วยวณิพกยาจกคนจนคนจัณฑาล 

เฒ่าค่อยประสมประสานทรัพย์ไว้ทีละน้อย ละน้อย  กหาปณสตํ  ลภิตวา  ได้ทองถึงร้อยกษาปณ์

เป็นลาภตามเข็ญใจ    ครั้นจะเอาไว้กับตัวก็กลัวภัย  คิดไป   เห็นรวนเร  เอกสมิ ํ  พราหมณกุเล  

ตาแกจึงรีบเร็วระรี่เร่อไปหาสกุลเกลอแห่งหนึ่ง  อันเป็นที่พึงพอใจกันมาแต่ก่อน    ตาชีก็ปรับทุกข์ร้อน

ทางจะอวดมีว่า    ออเจ้าเอ๋ยออเจ้า   เราค่อยมั่งคั่งขึ้นถึงเพียงนี้  มีเสียกว่าออเจ้า       แต่ว่าตัวเรานี้

แก่เฒ่าเที่ยวไปค้างคืน     เกลือกว่าค่ำมืดดึกดื๋นพอหลับไหล  ปะอ้ายคนจนโจรจัญไรเข้าแก้พก 

มันก็จะเข้าย่องหยิบยกยักเอาไปได้    ก็จะแคบขัดเข็ญใจจนไม่พอที่จะยาก  ฐเปตวา 

เฒ่าก็เฝ้าฝากพร่ำแล้วก็พร่ำเล่า  ว่าเรามิให้ท่านเฝ่าเปล่าป่วยการ  แล้วเถิดเราจะทดแทน

คุณท่านให้ถึงใจเมื่อภายหลัง  ปุน  ธนํ  ปริเยสนตถายคโต  โอ๋โอ  โอ๊ะ โอ๊ะ เฒ่าโลโภ 

ตาแกโลภลาภไม่หยุดหย่อน  ก็เที่ยวภิกขาจารกระเจิงจรไปจนจบคบคามเขตน้อยใหญ่   ด้วยว่ามัน

จะใคร่ได้ให้จงหนักหนาด้วยโลภเจตนา  นั่นแล้วแล

 

( ตอนนี้ให้ชูชกภิกขาจารขอทานไปเรื่อย ๆ ก่อนนะครับ   )

 

-------------------------------------------

*เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ชูชก ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกในระบบเอฟเอ็ม

เมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๗

แสดงโดยพระอาจารย์ชั้ว วัดแสงดาว  ตำบลหัวรอ  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 

( เสียงที่บันทึกเทปไว้ไม่ชัดเจน  )

Comment

Comment:

Tweet

#4 By คำรน (111.84.51.253) on 2013-10-21 22:44

เนื้อหาจาก
http://www.mahachat.com/index.php/2010-08-23-09-10-41

big smile

#3 By ครูศวก on 2011-05-06 12:21

"ตถา กาเล" ..

มันจะมีำว่าอตีเต อะไรสักอย่างเนี่ยแหละ

ด้วย ใช่มั้ยคะครูembarrassed

#1 By ' I'm E29AZA ' on 2011-04-30 21:20